Recipe: Appetizing Bún riêu

recipe appetizing bun rieu scaled

Bún riêu. Bún riêu is another very popular and flavor-packed Vietnamese rice noodle soup, with soup flavored with tomatoes, shrimp paste, fish sauce and a meat broth. Bún riêu is a traditional Vietnamese soup of clear stock and rice vermicelli. There are several varieties of bún riêu, including bún riêu cua, bún riêu cá an.

Bún riêu How to prepare blood cube, please check out Bun. Bún riêu is a crab-based Vietnamese noodle soup. The dish is made in several versions, but the most popular one is made with a tomato base and goes under the name bún riêu cua. You can cook Bún riêu using 25 ingredients and 12 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Bún riêu

 1. Prepare of Bún riêu.
 2. Prepare of pork back bones.
 3. Prepare of dried shrimps.
 4. You need of dried scallops.
 5. You need of roma tomatoes.
 6. You need of rice vermicelli (bún).
 7. You need of fish sauce.
 8. It’s of tofu puffs.
 9. It’s of mixed Viet veggies.
 10. Prepare of basil.
 11. It’s of bean sprout.
 12. It’s of Viet ham.
 13. It’s of cube ice (rock) sugar.
 14. You need of tamarind soup mix.
 15. Prepare of shrimp sauce.
 16. You need of salt.
 17. Prepare of chicken powder.
 18. You need of Egg steamed pork.
 19. Prepare of ground pork.
 20. Prepare of vegetable oil.
 21. Prepare of minced crab meat in spices (160 grams).
 22. You need of chicken powder.
 23. You need of black pepper.
 24. It’s of sugar.
 25. Prepare of eggs.

Bun rieu (bún riêu) is a Vietnamese crab based soup noodle dish. There are a few different types of bun rieu, but I had bun rieu cua, the version with crab, tomatoes, pork, and some pieces of tofu as. Để làm bún riêu cua ngon, cua phải được giã bằng tay, váng thịt cua mới mềm, mịn và giữ được Mách nhỏ: Mắm tôm tạo nên hương vị đặc trưng của bún riêu, nếu bạn không thích vẫn có thể bỏ ra. "Bún riêu cua" is served with tomato broth and topped with crab or shrimp paste. In this dish, various freshwater paddy crabs are used, including the brown paddy crab found in rice paddies in Vietnam. Bún riêu is a traditional Vietnamese soup of clear stock and rice vermicelli.

Bún riêu step by step

 1. Defrost bones and ground pork.
 2. Wash dried shrimp and dried scallops.
 3. Boil pot of water with pork bones, remove bones and wash, then put in new pot of water with dried shrimp, dried scallops and a few cut up tomatoes.
 4. Reduce heat to 3 heat once boiling, heat for 90 minutes and remove surface oil.
 5. Take out bones and add remaining tomatoes.
 6. Increase heat, add shrimp sauce, tamarind soup mix, chicken powder, ice sugar, salt and fish sauce. Top off pot with water.
 7. Wash tofu puffs with hot water, put in pot and cook, then remove. Reduce heat.
 8. Cook rice vermicelli separately as directed by package.
 9. Cook fish tofu.
 10. Wash bean sprout, Vietnamese vegetables, basil, slice Vietnamese ham.
 11. Pour oil in plate and add minced crab meat with spices, ground pork and eggs.
 12. Add chicken powder, black pepper and sugar. Mix well and steam for 23 minutes at high heat.

Bún riêu cua là một món ăn truyền thống Việt Nam được biết đến rộng rãi trong nước và quốc tế. Món ăn này gồm bún (bún rối hoặc bún lá) và 'riêu cua'. Riêu cua là canh chua được nấu từ gạch cua, thịt cua giã và lọc cùng với quả dọc, cà chua, mỡ nước, giấm bỗng, nước mắm, muối, hành hoa. Bún Riêu TV ra đời như một bông hoa nhỏ góp vào cuộc sống này thêm chút yêu thương. Bun Rieu is one of my favorite soups to make, because it is so simple and easy to whip It basically consists of two steps – making the pork broth, and adding the rieu mixture to.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post